Om Høyt & Lavt Gruppen

Høyt & Lavt Gruppens virksomhet er sammensatt, men kan litt forenklet samles under to hovedområder:  

Reiseliv- og opplevelsesbransjen: Aktive og i de fleste tilfeller naturbaserte opplevelser, herunder Høyt & Lavt klatreparker, Høyt Under Taket klatresenter og Laagen, som driver overnatting.

Bygg- og anleggsbransjen: Høyt & Lavt Parksystem som bygger store og små klatreparker, zipliner, tretopphytter, bruer og lekeapparater. 

Kjernen i virksomheten vår er å legge til rette for fysisk aktivitet og at mennesker, helt uavhengig av ferdighetsnivå, skal oppleve spenning og mestring sammen i eller tett på naturen. Denne definisjonen av kjernevirksomhet dekker både bygge- og driftsdimensjonen og omfatter alle selskapene i virksomheten. Vår visjon er «Klatring for alle!» 

Samfunnsansvar 

Høyt & Lavt Gruppens strategi for miljø- og samfunnsansvar vektlegger spesielt 3 innsatsområder som alle knyttes til ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål:  

  1. Få flere i aktivitet.

FNs bærekraftsmål nummer 3: God helse og livskvalitet. 

Vi skal være en tilrettelegger for aktivitet med lav terskel og høy mestringsfølelse. Kjernen i virksomheten vår er å legge til rette for fysisk aktivitet og at mennesker, helt uavhengig av ferdighetsnivå, skal oppleve spenning og mestring sammen i eller tett på naturen. Denne definisjonen av kjernevirksomhet dekker både bygge- og driftsdimensjonen og omfatter alle selskapene i virksomheten. Vår visjon er «Klatring for ALLE!» 

  1. Ta vare på naturressursene.

FNs bærekraftsmål nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene og 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

I vårt arbeid berører vi mange viktige problemstillinger, fra bærekraftig arealbruk til effektiv avfallshåndtering. Vi legger stor vekt på å bruke naturmaterialer og energieffektive løsninger i vår byggevirksomhet, i våre klatreparker, klatresentre og overnattingsfasiliteter. Vi ønsker å redusere vårt karbonavtrykk ved å tilpasse våre produkter, tjenester og leveranser til miljøet så mye som mulig og erkjenner vårt ansvar for en bærekraftig fremtid.

  1. Bekjempe utenforskap.

FNs bærekraftsmål nummer 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, og 10: Mindre ulikhet. 

Som arbeidsgiver streber vi etter å være inkluderende og gi en ny mulighet til mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. Vi ønsker å skape en trygg sosial arena for alle. Vår målsetting er å tilby våre tjenester til så mange som mulig, uavhengig av fysiske, psykiske eller sosiale forutsetninger. Gjennom samarbeid med NAV tilbyr vi Varig Tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende Trening (AFT). Dette gir oss muligheten til å støtte og veilede personer som trenger tilrettelegging for å kunne delta i arbeidslivet på en meningsfull måte.

Som aktør innen opplevelses- og byggebransjen, inkluderer Høyt & Lavt Gruppens innsats for å bekjempe utenforskap også andre områder enn våre egne arbeidsforhold. Vi overholder bestemmelsene i § 1 i Åpenhetsloven, og vurderer alle våre leverandører av produkter og tjenester for å sikre at vi samarbeider med aktører som ivaretar menneskerettigheter og opprettholder anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven

Høyt & Lavt Gruppen kjøper og leverer varer og tjenester til og fra inn- og utland. Som en større virksomhet innenfor våre bransjer, har vi et særlig ansvar for å ivareta arbeids- og menneskerettigheter ved å benytte leverandører som etterlever de samme prinsippene. 

Vi følger åpenhetsloven og deler derfor informasjon om hvordan vi arbeider med å avdekke kritikkverdige forhold og brudd på menneskerettigheter gjennom aktsomhetsvurderinger av våre leverandører. 

I tråd med Åpenhetsloven og FNs bærekraftsmål nummer 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst), nummer 10 (mindre ulikhet) og nummer 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), kartlegger vi derfor våre leverandører og innhenter nøkkelopplysninger og tilgjengelig leverandørinformasjon. Formålet er å fange opp risiko for brudd på arbeids- og menneskerettigheter og å håndtere konsekvensene av disse. 

Vi erkjenner at flere av våre leverandører innenfor fysiske varer som tre-, stål- og metall mangler en tydelig policy for deres arbeid med menneskerettigheter eller strategi for å forbedre deres sosiale og miljømessige påvirkning. En utfordring vi står overfor, er at noen av disse leverandørene bruker underleverandører hvor det er vanskelig å spore opp hovedkontorer og opprinnelsesland. Det er også viktig å merke seg at andre land har ulike lover og regler, og at underleverandører i Norge med lav omsetning ikke omfattes av åpenhetsloven. Alt dette gjør det utfordrende å vurdere omfang og alvorlighet av potensielle brudd på menneskerettighetene da vi mangler nødvendig dokumentasjon. 

Høyt & Lavts rolle 

Vi har mål om å få oversikt over alle våre leverandørkjeder slik at vi kan identifisere områder som krever grundigere risikoanalyse og iverksette tiltak for å sikre at menneskerettigheter, gode arbeidsforhold og miljø blir ivaretatt i hele verdikjeden vår.

I vårt arbeid skal vi derfor: 

  • Følge etiske og bærekraftige retningslinjer (code of conduct).
  • Ha dialog med underleverandører i høyrisikoområder for å påvirke dem positivt.
  • Etablere etiske retningslinjer for leverandører (supplier code of conduct).
  • Utvikle et enkelt verktøy for å utføre vår aktsomhetsplikt (due diligence).
  • Opprette et anonymt varslingssystem ved mistanke om brudd i verdikjeden. 
  • Ha tettere samarbeid med leverandører for å redusere frafall på spørreundersøkelser.

Samarbeid for å nå målene

Noen av bærekraftsmålene nås alene, men de fleste nås bedre i samspill med andre aktører i verdikjeden og samarbeidspartnere. Det samme gjelder for arbeidet med å avdekke risiko for samt forebygge brudd på arbeids- og menneskerettigheter. Vi jobber derfor aktivt for at alle leverandører, samarbeidspartnere og aktører forplikter seg til FNs bærekraftsmål nummer 17: Samarbeid for å nå målene. 

Høyt & Lavts verdier:

Vi tror på åpenhet, dialog og samarbeid i arbeidet med FNs bærekraftsmål, og knytter dette arbeidet til våre kjerneverdier i vår ivaretakelse av sosiale- og miljømessige forhold: 

1. Trygg

Våre kunder kan være trygge på at vi arbeider for å bekjempe brudd på menneskerettigheter og for ansvarlig forbruk og produksjon.

2. Grundig 

Vi går grundig til verks i vår analyse og håndtering av risiko for å sikre at våre tiltak er effektive og målrettet.

3. Fremoverlent

Vi er proaktive og tar initiativ til å drive endring og forbedring i vår bransje for å oppnå bærekraftige resultater.

4. Inkluderende

Vi inkluderer alle aktører i våre forsyningskjeder og jobber for å skape rettferdige og likestilte arbeidsforhold.

5. Rå

Vi er ærlige, direkte og målrettede i våre handlinger, og tar ansvar for vår påvirkning på samfunnet og miljøet.

Lurer du på noe? 

Les mer om vårt arbeid i åpenhetsrapporten:

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi jobber med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan du når som helst ta kontakt med oss via e-post.